Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji

kpt. mgr inż. Tomasz MAJEWSKI

tel: (082) 560-48-54 oraz 507-160-113

Technik

sekc. mgr inż. Paweł SULIKOWSKI

tel: (082) 560-48-71

Do zadań Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej należy w szczególności:
1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez
przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie miasta
Chełm i powiatu chełmskiego;
3. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji
Pracy, Urzędem Ochrony Zabytków, Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz
organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu
zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego;
5. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń;
6. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom
przemysłowym;
7. opracowywanie projektów decyzji dotyczących naruszenia przepisów
przeciwpożarowych i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż.
oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
8. wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru
oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
9. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów dla których przepisy prawa wymagają jej wydania
oraz opinii dotyczących imprez masowych;
10. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie
upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
11. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej;
12. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w zakresie
zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami
przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych oddawanych do użytkowania;
13. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych
elementów budowlanych oraz terenów;
14. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu
monitoringu pożarowego z komendą miejską;
15. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w
zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę
Prawo ochrony środowiska;

Skip to content