Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału Operacyjnego

bryg. mgr inż. Sławomir KOZIEJ

tel: (082) 560-48-66

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja, sporządzenie analiz i wniosków działań ratowniczych prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą

Przygotowanie dokumentacji w sprawach tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego

Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego

Przygotowanie projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych

Przygotowywanie analiz dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze oraz przedstawianie wniosków, w tym zakresie

Nadzór nad gotowością operacyjną jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego

Skip to content